Missie / Visie

Missie

Meer dan ooit zijn wij ons bewust van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en willen wij als Gemeenschapsonderwijs extra inzetten op kinderen leren samen spelen en samenleven. In onze visie leggen wij de focus op leuke, stimulerende en coöperatieve werkvormen die leerwinst bevorderen, willen we geboeid blijven door de rijke diversiteit en erkennen we elk kind in zijn talenten en beperkingen om zo, met een kwaliteitsvolle leerbegeleiding, deze kinderen optimale kansen te bieden.

Onze missie is duidelijk: Wij willen kinderen afleveren die goed in hun vel zitten, over de juiste basiskennis en vaardigheden beschikken om zich verder te ontwikkelen als competente burgers waar we fier op kunnen zijn.

Plezier

Bij het leerproces draait alles om betrokkenheid. Wie ‘goesting’ heeft om te leren leert beter.

We doen er alles aan om die ‘goesting’ levend te maken en bij onze leerlingen de intrinsieke motivatie aan te wakkeren: 

  • betekenisvolle contexten
  • thematisch werken
  • aanschouwelijke & diepgaande beleving (smartboard)
  • eigen schoolbieb: brede waaier aan leesvoer en leesplezier

Ook sport vinden we belangrijk voor een gezonde ontwikkeling van onze leerlingen en daarom bieden we hen een zeer gevarieerd aanbod (ook naschools) en houden we een jaarlijkse sportweek. Kortom, alles wat kinderen leuk vinden wenden we aan om leerprocessen meer diepgang én succes te geven. Kinderen die goesting hebben in school…Daar gaan wij voor!

Een warme school

Een positief en veilig school- en klasklimaat, zien we als een voorwaarde om tot leren te komen. Plantijntje wil een warme en veilige thuishaven zijn voor iedereen. Met een gedragen visie zorgen we samen voor anderstalige nieuwkomers, ‘warme’ leerkrachten die oog hebben voor élk kind, bewust streven naar kleinere klasgroepen,…het zijn slechts enkele voorbeelden.

We bewaken sterk het welbevinden van onze kinderen maar ook van onze leerkrachten en ouders, en dit door een participatief beleid. Resultaten van de vele bevragingen en overlegmomenten met o.a. onze leerlingenraad, leerkrachten en ouders, bepalen mee onze koers. Ons project ‘De goed-gevoel-school ‘ is een voorbeeld van een initiatief dat de school neemt om een aangenaam, veilig en positief leer- en leefklimaat te realiseren.

Jij, ik… Iedereen is uniek!

Vaak heeft een kind specifieke leernoden. In Plantijntje erkennen we elk kind in zijn unieke persoonlijkheid en streven we naar een optimale en gedifferentieerde leerbegeleiding: onderwijs op maat van het kind. We denken bewust na over de noden van elk kind en wat de school hierin kan betekenen om zoveel mogelijk kansen te bieden tot maximale ontplooiing. Door zowel methodegebonden als centrale toetsen en observaties volgen we onze leerlingen systematisch op.

Bij deze leerbegeleiding zien we ons onderwijskundig team, de ouders en het CLB als onmisbare partners.

Samen sterk!

‘Together we stand, divided we fall’ (Aesop)

Het is de uitdaging van de toekomst en als uitdrager van het Gemeenschapsonderwijs onze topmissie… Samen leren samenleven.

We willen inzetten op sociale vaardigheden en het aanleren van normen en waarden. Zo vinden we beleefd omgaan met elkaar, heel belangrijk.

Vanaf de kleuterschool werken we doelgericht aan het ontwikkelen van een positief zelfbeeld en empathisch vermogen.

In de lagere school ligt de focus op coöperatief leren: zowel leerkrachten als leerlingen leren van en met elkaar in een veilig school- en klasklimaat. Coöperatief leren is geen doel maar wel een manier van werken die vele positieve effecten garandeert. Kinderen leren op een zeer gestructureerde, zelfsturende en positieve manier samenwerken, wat leidt tot meer eenheid en samenhorigheid, ongeacht ras, geslacht, cultuur, voorkeur,…

Maar ook de taalvaardigheid verbetert.

Een mooie werkvorm dus die heel plezierig is voor de leerlingen waardoor ze nog beter zullen presteren!

Talenten kansen geven

We zijn allemaal anders en dat is maar goed ook! Niemand kan alles maar iedereen kan iets. In Plantijntje zijn we op zoek naar talenten, zowel bij leerkrachten als leerlingen. Vertegenwoordigd in talentengroepen zetten leerkrachten hun acties uit. Door deze acties plukken onze leerlingen de vruchten: Onze onderwijskwaliteit stijgt…

Talenten bij kinderen trachten we te ontdekken door het organiseren van diverse projecten. Hierdoor spreken we verschillende intelligenties aan en ontdekken onze kinderen waar ze warm van worden. Respect voor ieders talenten én beperkingen zetten we hierbij sterk in de verf.

Plantijntje wil zich ontwikkelen tot een brede school waarbij we door een samenwerking met externe partners uit de buurt onze kinderen meer ontwikkelingskansen kunnen geven. Vanaf september 2018 zullen kinderen van onze school ook kunnen genieten van een gevarieerd aanbod naschoolse sportactiviteiten in onze vernieuwde sportzaal.